Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

  Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

  1. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ

  Dựa vào giá trị và thời gian sử dụng CCDC các bạn có thể phân bổ theo các cách sau:

  – Nếu CCDC có giá trị nhỏ: Các bạn có thể hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó.
  – Nếu CCDC có giá trị lớn: Các bạn có thể phân bổ làm nhiều kỳ (Bạn phải lập 1 bảng phân bổ CCDC và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN. Chi phí phân bổ đó sẽ được trích đều vào hàng tháng)
  – Căn cứ vào thời gian sử dụng CCDC mà bạn lựa chọn cho vào chi phí trả trước dài hạn hoặc ngắn hạn.

  Chú ý: Thời gian phân bổ các loại công cụ dụng cụ tối đa không quá 3 năm (Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

  – Khi đưa CCDC vào sử dụng, thì ngày đưa vào sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ CCDC:

  2. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ làm nhiều kỳ

  Mức phân bổ hàng năm  = Giá trị CCDC
  Thời gian phân bổ
  Mức phân bổ hàng tháng  = Mức phân bổ hàng năm
  12 tháng

  Nếu CCDC mua về mà sử dụng ngay các phải xác định ngày đưa CCDC vào sử dụng, cụ thể như sau:

  Mức phân bổ trong tháng phát sinh  = Giá trị CCDC  X Số ngày sử dụng trong tháng
  Thời gian phân bổ ( X ) Tổng số ngày của tháng p/s

  Ta có:

  Số ngày sử dụng trong tháng  = Tổng số ngày của tháng p/s  – Ngày bắt đầu sử dụng  + 1

  Để hiểu rõ hơn, hãy cùng chúng tôi tham khảo 1 ví dụ cụ thể trong cách tính phân bổ công cụ dụng cụ theo thông tư 45

  Ví dụ: Ngày 6/3/2014 Trung tâm đào tạo học kế toán thực tế Kế toán Vast mua 1 máy tính (CCDC) trị giá 20.000.000 chưa thuế VAT. Chi phí vận chuyển, cài đặt là 2.000.000 chưa VAT. Và máy tính này mua về cho Giám đốc sử dụng ngay.

  3. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ thể như sau:

  Bước 1: Xác định thời gian phân bổ CCDC:

  – Công ty dự định sẽ phân bổ cho 12 tháng (1 năm).

  Bước 2: Xác định mức phân bổ trong tháng 3/2014: (vì mua về sử dụng ngay)

  Mức phân bổ trong tháng 3/2014 = [Giá trị CCDC / (Thời gian phân bổ (X) Tổng số ngày của tháng 3/2014)] x Số ngày sử dụng trong tháng 3.
  Trong đó:
  – Giá trị CCDC: 22.000.000
  – Thời gian phân bổ: 12 tháng
  – Tổng số ngày của tháng 3/2014: là 31 ngày.
  – Số ngày sử dụng trong tháng 3 = Tổng số ngày của tháng 3 – Ngày bắt đầu sử dụng + 1 = (31 – 6 + 1) = 26 ngày
  => Mức phân bổ trong tháng 3 = [22.000.000 / (12 x 31) ] x 26 = 1.537.635

  Bước 3: Xác định mức phân bổ hàng năm:

  Mức phân bổ hàng năm = Giá trị CCDC / Thời gian phân bổ
  Trong đó:
  – Giá trị CCDC = 22.000.000 – 1.537.635 = 20.462.366 (Vì đã phân bổ ở tháng 3)
  – Thời gian phân bổ = 1 năm
  => Mức phân bổ hàng năm = 20.462.366 / 1 = 20.462.366

  Bước 4: Xác định mức phân bổ hàng tháng:

  Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm /12 tháng (Nhưng vì mình đã phân bổ tháng 3 rồi, nên mình sẽ chia cho 11 tháng)
  => Mức phân bổ hàng tháng = 20.462.366 / 11 = 1.860.215

  Như vậy trong tháng 3/2014 các bạn được phân bổ 1.537.635 vào chi phí sản xuất kinh doanh.
  – Hàng tháng được phân bổ 1.860.215 và được phân bổ trong 1 năm.

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn