Kế toán thuế

Các trường hợp huỷ hoá đơn điện tử đã phát hành

Hướng dẫn các trường hợp kế toán bán hàng huỷ hoá đơn điện tử đã lập, đã ký có mã của cơ quan thuế

Hướng dẫn khai thuế với trường hợp nộp thuế thay cho cá nhân

Thủ tục khai thuế với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp thuế thay cho cá nhân

Hướng dẫn lập và nộp tờ khai thuế GTGT lần đầu (Mẫu 01/GTGT/TT80)

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT  hàng tháng/quý theo thông tư 80/2021

HẠCH TOÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIẢM THUẾ GTGT, DOANH THU DO SAI SÓT

Khi kế toán phát hiện sai sót trong hóa đơn về đơn giá, số lượng, thành tiền, tiền thuế, …>>> Tiến hành lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn >>> Xuất đơn điều chỉnh. Căn cứ vào...

Tiền xăng, phụ cấp đi lại có tính thuế TNCN không?

Mỗi cá nhân khi đi làm chúng ta hay được hưởng khoản trợ cấp, phụ cấp xăng xe đi lại. Trong DN nó có thể xuất hiện dưới dạng công tác phí. Hoặc được chi trả cố định hàng tháng trên thang bảng lương của người...

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn