Hướng dẫn lập hóa đơn thuế GTGT 8% theo Nghị định 44/2023

  Hướng dẫn lập hóa đơn thuế GTGT 8% theo Nghị định 44/2023

  Ngày 30/06/2023 Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định và hướng dẫn chi tiết về việc thi hành chính sách giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% trong năm 2023, áp dụng kể từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP)

  Quy trình, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT năm 2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

  Bước 1: Xác định đối tượng được áp dụng giảm thuế GTGT

  Trước hết, cơ sở kinh doanh cần xác định ngay các hàng hóa, dịch vụ của mình có thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023 hay không để thực hiện xuất hóa đơn với đúng mức thuế suất quy định kể từ ngày 01/07/2023.

  • Đối tượng được giảm thuế: Là những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng 2 điều kiện dưới đây:
  •  Đang áp dụng mức thuế suất VAT trước đó là 10%
  • Không thuộc những nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.
  • Các hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT 8% kể trên thì áp dụng mức thuế bình thường trước đó.

  Bước 2: Xác định mức giảm và thời gian giảm thuế GTGT

  Tiếp đó, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh cần xác định và hiểu rõ về mức thuế mà hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh sẽ được áp dụng dựa theo phương thức tính thuế GTGT của từng doanh nghiệp.

  Phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở KD

  Mức thuế GTGT trước đó

  Mức thuế GTGT sau khi được giảm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

  Phương pháp khấu trừ

  10%

  8% – (Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm)

  Phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) 

  Mức tỷ lệ % tính thuế GTGT tùy theo từng loại hình dịch vụ, hàng hóa

  Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT

  Trường hợp khác

   

  Thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5%

  Không được giảm thuế GTGT

  Thời gian áp dụng mức giảm thuế mới: Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (Quy định tại Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP)

  Bước 3: Lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được áp dụng giảm thuế GTGT

  STT

  Trường hợp, đối tượng áp dụng giảm thuế GTGT

  Trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

  1

  Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  – Tại dòng thuế suất: Ghi 8%
  – Ghi đầy đủ: Tiền thuế giá trị gia tăng và Tổng số tiền người mua phải thanh toán.

  2

  Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp (tỷ lệ % trên doanh thu)

  – Cột “Thành tiền”: ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.
  – Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ”: Ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu.
  – Ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ”.

  3

  Hộ, cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp  (tỷ lệ % trên doanh thu)

  Lưu ý khi xuất hóa đơn giảm thuế GTGT còn 8% trong một số trường hợp khác: 

  – Không phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT với các mức thuế suất khác nhau

  – Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và kê khai theo mức thuế suất chưa giảm:  Người bán và người mua phải lập biên bản sai sót hoặc lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán lập hóa đơn điều chỉnh và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

  – Trường hợp cơ sở kinh doanh đã phát hàng hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng: Thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất GTGT hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

  – Đối với các đơn vị kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ. Nếu đơn vị không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

  – Khi nộp tờ khai thuế GTGT: Nộp kèm Mẫu số 01 Phụ lục IV (kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP) – kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

  – Trường hợp hóa đơn thuế GTGT 8% có sai sót thì thực hiện xử lý sai sót đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế như thông thường.

  – Trước khi thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã giảm thuế GTGT, doanh nghiệp cần liên hệ với đơn vị cung cấp phần mềm/dịch vụ hóa đơn điện tử đang sử dụng để xác định lộ trình đáp ứng và cập nhật phần mềm với thuế suất giảm mới còn 8%.

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn