Nghị định 94/2023/NĐ_CP chính thức giảm 2% thuế GTGT đến hết ngày 30/6/2024

  Nghị định 94/2023/NĐ_CP chính thức giảm 2% thuế GTGT đến hết ngày 30/6/2024

  Nghị định 94/2023/NĐ-CP chính thức giảm 2% thuế GTGT đến hết ngày 30/6/2024

  Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 thống nhất giảm 2% thuế GTGT đối với các nhóm hàng hoá dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% dựa trên cơ sở kế thừa các nội dung đã được quy định tại Nghị định 44/2023.

  Theo đó, tại điều 1 Nghị định 94/2023 quy định Các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm 2% thuế GTGT, trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

  - Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định.

  - Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định.

  - Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định.

  - Việc giảm GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

  Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

  Lưu ý: Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

  Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện: 

  Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024.

  Theo đó, Sau ngày 30/6/2024, các mức thuế suất thuế GTGT sẽ quay về các mức thuế suất theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2008. (nếu không có văn bản điều hành khác).

  Tải   Nghị định 94/2023/NĐ-CP

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn