Tiền lương tháng thứ 13 có phải tính thuế TNCN không? Có được coi chi phí hợp lý không?

  Tiền lương tháng thứ 13 có phải tính thuế TNCN không? Có được coi chi phí hợp lý không?

  1. Tiền lương tháng thứ 13 có phải tính thuế TNCN hay không?

  Theo thông tư 111/2013/TT-BTC thì khoản tiền lương tháng thứ 13 là 1 khoản phải tính đóng thuế TNCN.

  Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN là Doanh nghiệp chi lương cho người lao động vào tháng nào thì phải tính thuế TNCN vào tháng đó. (Căn cứ vào khoản 2b điều 8 của thông tư 111/2013/TT-BTC) – Ngày 15/08/2013 của bộ tài chính.

  Ngoài ra căn cứ vào công văn số 380- CT- TTHT – Ngày 14/01/2015 quy định về thuế TNCN.

  Như vậy nếu tiền lương tháng 13. Mà trả trong tháng 12 thì được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN trong tháng 12 theo biểu thuế TNCN lũy tiến từng phần.

  – Các khoản giảm trừ thu nhập miễn thuế cho tháng lương thứ 13 chỉ được tính gọn trong tháng chi lương tháng 13. Và áp dụng cách tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần như các tháng khác.

  2. Tiền lương tháng thứ 13 có được tính vào chi phí hợp lý hay không?

  – Mặc dù theo luật quy định thì tiền lương tháng 13 không phải là một khoản tiền lương bắt buộc phải chi. Tuy nhiên để khuyến khích tinh thần nhân viên làm việc. Thì hầu hết các doanh nghiệp chi khoản tiền lương tháng 13 này (Nếu DN kinh doanh lãi)

  – Theo thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của BTC. Quy định tiền lương tháng thứ 13 được tính vào chi phí hợp lý.

  – Để tiền lương tháng thứ 13 được tính vào chi phí hợp lý cần:

  + Được quy định rõ, cụ thể trong thỏa ước lao động tập thể, Quy chế chi tiêu nội bộ,

  + Đồng thời được quy định rõ trong hợp đồng lao động của từng nhân viên.

  – Đối với DN làm ăn kinh doanh lãi thì việc chi tiền thưởng tháng 13 là hoàn toàn hợp lý (tuy nhiên vẫn phải được quy định đầy đủ trong các quy chế lương thưởng của công ty)

  – Đối với DN làm ăn lỗ thì việc chi lương tháng 13 là khó chấp nhận vì đã KD lỗ thì việc chi lương thàng thứ 13 là rất khó thực hiện.

  – Việc chi lương thưởng tháng 13 cho nhân viên tùy thuộc vào điều kiện của doanh nghiệp : Thưởng số tiền bao nhiêu, hình thức thưởng như thế nào, điều kiện thưởng theo cấp bậc được quy định công khai tại doanh nghiệp và thực hiện theo các quy chế đã lập.

  – Khi nhận lương, thưởng thứ 13 bằng tiền mặt thì cần phải có chữ ký đầy đủ của các nhân viên nhận. Đồng thời lập phiếu chi làm chứng từ đi kèm.

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn